Zorglandschap

Om de zorg voor cliënten met NAH+ toegankelijk, bereikbaar en passend te maken, richten de leden van de vereniging het toekomstige zorglandschap in. Daarin staan samenwerking en kennisdeling centraal.
Het zorglandschap bestaat idealiter uit een vereniging, kenniscentrum, doelgroepexpertisecentra (DEC’s), regionale expertisecentra (REC’s), landelijke werkgroepen en een expertteam.

Vereniging

De leden van de vereniging hebben de taak gekregen om het zorglandschap op een goede manier in te richten. De Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) toetst het voorstel in samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland. Voldoet de inrichting van het zorglandschap dan wordt het vervolgens vastgesteld. Ditzelfde geldt voor wijzigingen in het zorglandschap. Hiervoor zijn procedures ingericht.

Kenniscentrum

Het in 2020 gestarte Kenniscentrum NAH+ initieert en coördineert:

 • Scholing
 • Onderzoek
 • Richtlijnontwikkeling
 • Clientparticipatie (klankbordgroep ervaringsdeskundigen)

 

Het Kenniscentrum focust daarbij op de volgende thema’s:

 • Kwaliteit
 • Ontwikkeling indicatie/diagnose NAH+
 • Clientparticipatie
 • Financiën
 • Outreachende zorg

 

Het Kenniscentrum bekijkt momenteel de mogelijkheden van een samenwerking met Radboudumc in Nijmegen.

Functie van REC's en DEC's binnen het zorglandschap

In Nederland zijn er ongeveer 1.500 cliënten met NAH+. Daarvan zullen er uiteindelijk zo’n 350 tot 500 in een gespecialiseerde zorginstelling (REC of DEC) verblijven.

Omschrijving REC
Regionale Expertisecentra (REC’s) zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten.

Een REC heeft de volgende kenmerken:

 • Is een V&V-instelling of een instelling voor gehandicaptenzorg
 • De zorginstelling heeft minimaal 10 plaatsen
 • Biedt langdurig verblijf, begeleiding en behandeling
 • Heeft ook een last resort functie
 • Biedt outreachende zorg binnen de regio
 • Wordt gefinancierd vanuit de Wlz

 

Omschrijving DEC
Doelgroepexpertisecentra (DEC’s) bieden specialistische observatie, diagnostiek en behandeling gedurende maximaal een jaar.

Een DEC heeft de volgende kenmerken:

 • Het is een GGZ-organisatie
 • Heeft een landelijk bereik
 • Wordt gefinancierd vanuit de Wlz
 • De GGZ-instelling heeft minimaal 20 behandelplaatsen (eis CELZ)
 • Biedt kortdurend verblijf van maximaal één jaar
 • DEC-zorg is intensieve zorg en aanvullende diagnostiek en bijstelling behandeling. Deze zorg is een noodzakelijke en tijdelijke interventie en vraagt GGZ-expertise.Dit kan op twee manieren:
  • Met outreachende ondersteuning vanuit het DEC binnen het REC
  • Door tijdelijke opname in een DEC

Andere organisaties dan de DEC’s en REC’s die de NAH+ zorg bieden kunnen onderdeel uitmaken van het landschap.

Landelijke werkgroepen

Het Kenniscentrum en de DEC’s en REC’s vormen samen een aantal landelijke werkgroepen rond de volgende thema’s:

 • Kwaliteit
 • Ontwikkeling diagnose NAH+
 • Klankbord Clientparticipatie
 • Onderzoek
 • Financiën
 • Outreachende zorg
 • Richtlijn ontwikkeling

Expertteams

De expertteams zijn onafhankelijke teams van psychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde. Een expertteam beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van NAH+ bij een cliënt. Alleen met de vaststelling van het expertteam krijgt een cliënt toegang tot een REC of DEC binnen het zorglandschap. De toetsing door het expertteam is ook nodig voor een vergoeding van de zorg.

Wil je een cliënt aanmelden voor een indicatiestelling of meer weten over het expertteam? Klik dan hier.