Zorglandschap

Om de zorg voor cliënten met NAH+ toegankelijk, bereikbaar en passend te maken, richten de leden van de vereniging het toekomstige zorglandschap in. Daarin staan samenwerking en kennisdeling centraal.

Het zorglandschap bestaat uit een vereniging, kenniscentrum, doelgroep expertisecentra (DEC’s), regionale expertisecentra (REC’s), landelijke werkgroepen en een expertteam.

Expertise centra

Regionale Expertise Centra (REC’s) zijn bedoeld voor langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten. 

Een REC heeft de volgende kenmerken:

  • Is een GGZ-instelling, V&V-instelling of een instelling voor gehandicaptenzorg
  • De zorginstelling heeft minimaal 10 behandelplaatsen
  • Biedt langdurig verblijf, begeleiding en behandeling
  • Heeft ook een last resort functie
  • Biedt outreachende zorg binnen de regio
  • Wordt gefinancierd vanuit de WLz.

In het zorglandschap zijn 13 NAH+ locaties ingetekend voor REC zorg met gezamenlijk 220 plaatsen. Én 1 locatie voor NAH+ met hoog beveiligingsniveau (NAH++), met in totaal 16 plaatsen. 

 

Doelgroep Expertisecentra (DEC’s) bieden ook langdurig verblijf (wonen) voor de zeer complexe NAH+-cliënten. 

In het landschap zijn twee DEC’s ingetekend. Gezamenlijk bieden zij plaats aan 40 cliënten.

  • De DEC’s komen voort uit de GGZ en Gehandicaptenzorg
  • De ondergrens voor een DEC is 20 behandelplaatsen
  • Zij hebben een landelijk bereik
  • Wordt gefinancierd vanuit de Wlz

Daarnaast hebben de DEC’s een belangrijke kennisontwikkelfunctie binnen het zorglandschap. Zij bieden opleidingsplaatsen, scholing en training. Ook beschikken zij over een onderzoeks-infrastructuur. 

Zij werken hierin nauw samen met het Kenniscentrum.

Kortdurende zorg

Kortdurende zorg vanuit de GGZ is cruciaal en onmisbaar voor de doelgroep NAH+. Deze zorg maakt geen onderdeel uit van het officiële zorglandschap, maar wordt wel gezien als vitaal onderdeel van goede NAH+ zorg. 

M.a.w. niet als onderdeel van het toetsingskader en zorglandschap, maar wel dichtbij als belangrijke ketenpartner en lid van de vereniging. Bekostigd vanuit de ZVW.

Ketenpartners

Het zorglandschap is vooralsnog afgebakend en laat geen ruimte voor groei. Wij weten dat er ook NAH+- cliënten bij andere instellingen in Nederland wonen. We beschouwen deze instellingen als belangrijke ketenpartners en willen de onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking faciliteren. 

Lidmaatschap van de Vereniging is hierbij mogelijk.