Visie en ambitie

Deze pagina is nog in ontwikkeling

Visie 

Er is een landelijk NAH+Kennisnetwerk, dat een netwerkstructuur heeft en dat voor de doelgroep regie voert op de gezamenlijke kennisagenda en als spin in het web fungeert. Het NAH+Kennisnetwerk hanteert als uitgangspunten dat door samenwerking in kennisontwikkeling tussen kennisinstituten en tussen verschillende stakeholders in de zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten er betere zorg en ondersteuning kan worden geboden, meer kennis kan worden opgedaan, en de kennis zich beter kan verspreiden en kan worden benut.

Ambitie

Het NAH+Kennisnetwerk heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met de NAH+ Expertisecentra en Regionale zorgcentra te komen tot optimale zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Vanuit een focus op onderzoek draagt het NAH+Kennisnetwerk bij aan optimale behandeling, begeleiding en ondersteuning door zorgprofessionals, richtlijnontwikkeling en scholing (professionals en naasten).

Stakeholders

Lorum Ipsum

Lorum Ipsum