Visie en ambitie

Het NAH+ Kennisnetwerk heeft de ambitie om in nauwe samenwerking met de doelgroep expertisecentra en de regionale expertise centra te komen tot optimale zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Vanuit een focus op onderzoek draagt het NAH+ Kennisnetwerk bij aan optimale behandeling, begeleiding en ondersteuning door zorgprofessionals, richtlijnontwikkeling en scholing (professionals en naasten)

Visie 

Mensen met NAH+ hebben niet-aangeboren hersenletsel met bijkomende problemen. Het gaat om een relatief kleine groep cliënten (laag volume) met een zeer complexe zorgbehoefte (hoog complex). Cliënten, die gebaat zijn bij zorg en behandeling die specifiek gericht is op hun mogelijkheden en beperkingen. Om deze mensen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben, is specifieke kennis en kunde nodig. Het Expertisenetwerk is opgericht om de kennis over NAH+ te vergroten, samenwerking te stimuleren en zo bij te dragen aan goede zorg en betere kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten.  

Uniek aan het netwerk is dat er een samenwerking is tussen verschillende disciplines: professionals vanuit de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg werken samen aan het bieden van goede zorg. GGZ-organisaties, GZ-organisaties en V&V- organisaties slaan in dit netwerk de handen ineen, zodat adequate, domein overstijgende zorg kan worden geboden. Zodat patiënten die zowel lichamelijke, psychische als hersenaandoeningen hebben in een complexe combinatie goed kunnen worden geholpen.  

Dat doen we primair voor professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg en behandeling voor mensen met NAH+. Daarnaast zijn wij er ook voor verwijzers, verwanten en iedereen die meer wil weten over NAH+. Het Expertisenetwerk NAH+ wil zichtbaar maken wat NAH+ is en hoe je ermee kunt omgaan. Hoe beter we begrijpen welke invloed NAH+ op het handelen en denken van de mensen met deze aandoening heeft, hoe beter we ook weten welke zorg, welke behandeling en begeleiding het beste passen. Een verdere verdieping van de kennis over NAH+ helpt om de leefomstandigheden voor de patiënten en hun naasten te verbeteren.  

Binnen het Expertisenetwerk NAH+ wordt samengewerkt met gespecialiseerde zorg-instellingen op het gebied van NAH, het Radboud UMC en andere doelgroepnetwerken, NetwerQ, ZonMw, e.d. 

Er is een landelijk NAH+Kennisnetwerk, dat een netwerkstructuur heeft en dat voor de doelgroep regie voert op de gezamenlijke kennisagenda en als spin in het web fungeert. Het NAH+Kennisnetwerk hanteert als uitgangspunten dat door samenwerking in kennisontwikkeling tussen kennisinstituten en tussen verschillende stakeholders in de zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten er betere zorg en ondersteuning kan worden geboden, meer kennis kan worden opgedaan, en de kennis zich beter kan verspreiden en kan worden benut.