NAH+

Mensen met NAH+ vormen een doelgroep die het ministerie van VWS heeft aangemerkt als één van de tien lvhc-doelgroepen. Lvhc staat voor laag volume hoog complex. Dit houdt in dat deze mensen een aandoening of ziekte hebben die maar heel weinig voorkomt (laag volume) en gespecialiseerde zorg nodig hebben waarvoor hele specifieke kennis vereist is (hoog complex).

Beschrijving NAH+ doelgroep

Mensen met NAH+ hebben naast niet-aangeboren hersenletsel ernstige problemen. Het gaat om een complexe combinatie van beperkingen, gedragsproblemen, aandoeningen en stoornissen die zowel psychisch, sociaal als somatisch kunnen zijn. Ze hebben intensieve begeleiding en behandeling nodig en verblijven daarvoor bijna altijd in een zorginstelling.

 

Het doelgroepexpertisenetwerk NAH+ noemt NAH+ in haar eerste adviesrapport een complex neuro-psychiatrisch beeld, met risicovol gedrag en (soms) ernstige gedragsproblematiek.

Het belangrijkste uitgangspunt voor de zorg voor mensen met NAH+ is persoonsgerichtheid. Kortom, zorg die gericht is op de interactie tussen de persoon met NAH+ en zijn of haar omgeving. Het gaat om een voortdurende afstemming op wat de individuele cliënt nodig heeft om optimaal te functioneren en kwaliteit van leven te ervaren. De vraag is steeds: ‘Welk stukje van de puzzel moet je extra aandacht geven?’

Definitie NAH+

Er is sprake van een cliënt met hersenletsel en ernstige bijkomende problematiek (NAH+) als de volgende punten gelden:

  • De cliënt heeft een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging.
  • Deze stoornissen en beperkingen kunnen zowel somatisch, cognitief, zintuiglijk, psychiatrisch als sociaal zijn.
  • De draaglast overschrijdt de draagkracht van de cliënt zelf, professionals en het netwerk.
  • De cliënt en zijn of haar directe omgeving moeten een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere zorgspecialismen doen.
  • Reguliere zorg volstaat niet of niet meer.

 

Bron: Adviesrapport NAH+ 24 augustus 2020

Indicatiestelling NAH+

Om de diagnose NAH+ te stellen kun je een cliënt aanmelden bij het expertteam. Dit onafhankelijke team van psychologen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van NAH+ bij een cliënt. Alleen met de vaststelling van het expertteam krijgt een cliënt toegang tot een REC of DEC binnen het zorglandschap. De toetsing door het expertteam is ook nodig voor een vergoeding van de zorg.

Wil je een cliënt aanmelden voor een indicatiestelling of meer weten over het expertteam? Klik dan hier.

Zorgmodel

Dit zorgmodel is de basis voor de Handreiking goede zorg NAH+. Vervolgens gekoppeld aan de criteria voor de REC’s en DEC’s. Vanuit dit zorgmodel (in ontwikkeling) vindt implementatie plaats bij de zorginstellingen.

Binnenste blauwe en gele cirkels

De kern van dit model is de persoon met NAH+ en zijn fysiek en mentaal welbevinden (blauwe cirkel). Achter de persoon met NAH+ staan de naasten (tweede blauwe cirkel). De diagnostiek (gele cirkel) is erop gericht om te bepalen of de persoon tot de doelgroep NAH+ behoort en wat hij nodig heeft om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te ervaren.

Middelste groene cirkel

Om de persoon heen staan in de groene cirkel de sociale context en de fysieke omgeving. Het REC of DEC geeft deze bewust vorm met zorg en begeleiding, behandeling, dagbesteding, de sociale omgeving intern en extern (contact met naasten) en de fysieke omgeving (gebouw, inrichting, terrein).

Buitenste blauwe cirkel

In de buitenste cirkel staan de organisatorische voorwaarden: medewerkers van zorg- en begeleidingsteam en behandelteam, medewerkers van dagbesteding, de wijze waarop de sociale omgeving wordt ingezet en de naasten/het netwerk van de persoon met NAH+.

Oranje pijlen

De pijlen staan voor de interactie tussen de persoon met NAH+ en zijn of haar naasten, de aspecten van de zorg en de organisatie.